______________________

ALGEMENE
VOORWAARDEN

______________________

ALGEMENE
VOORWAARDEN

______________________

VOF VAN HOVE & VERVAECK ADVOCATEN levert haar diensten via haar advocaten en haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt. Eventuele algemene voorwaarden voorkomend op het briefhoofd van de cliënt of van derden kunnen niet als stilzwijgend aanvaard worden gekwalificeerd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden die exclusief van toepassing zijn op alle activiteiten van de VOF VAN HOVE & VERVAECK ADVOCATEN.

 

I. Berekeningswijze van kosten en erelonen

 

 1. De facturen die door de VOF VAN HOVE & VERVAECK ADVOCATEN worden overgemaakt aan haar cliënten omvatten enerzijds kosten en anderzijds erelonen. De aangerekende kosten bestaan uit aan een dossier specifiek toewijsbare kosten evenals uit de vaste en variabele kantoorkosten die niet specifiek zijn toe te wijzen aan een dossier en op objectieve wijze worden verdeeld over alle dossiers. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 2. Volgende kosten worden in rekening gebracht:
  • Openen dossier: 80,00 EUR/dossier
  • Briefwisseling: 11,00 EUR/pagina
  • E-mail: 5,00 EUR/e-mail
  • Dactylografie procedurestukken: 11,00 EUR/pagina
  • Aangetekende zendingen: 20,00 EUR/aangetekende zending
  • Speciale postzendingen aan netto-kostprijs
  • Fotokopie: 0,10 EUR/pagina, behoudens speciale kopies (zoals plannen) gemaakt door derden, doorgerekend aan werkelijke kostprijs
  • Consultatie rijksregister: 15,00 EUR
  • Aanvragen handelsrapport: 25,00 EUR
  • Financiële verrichting: 2,00 EUR/financiële verrichting
  • Kilometervergoeding: 0,50 EUR/km
  • Vacatie-/wachttijd: 75,00 EUR/uur
  • Gerechts- en aanverwante kosten aan netto-kostprijs
 3. Het aangerekend basisereloon varieert tussen 100,00 EUR en 175,00 EUR per uur. Dit basisereloon kan worden gecorrigeerd door de toepassing van coëfficiënten die met het uurtarief worden vermenigvuldigd ondermeer gelet op de spoedeisendheid van de zaak, het belang van de zaak, de specificiteit,…
 4. Voor elk dossier waarin een advocaat de cliënt moet vertegenwoordigen voor een rechtbank of enigerlei andere instantie wordt minimaal een forfaitair ereloon ten belope van 250,00 EUR aangerekend.

 

II. Factuurvoorwaarden

 

 1. Alle facturen van de VOF VAN HOVE & VERVAECK ADVOCATEN zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending.
 2. Op elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd zijn.
 3. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadebeding van 10% van het verschuldigd bedrag in hoofdsom.
  Elke factuur wordt vermoed aanvaard te zijn behoudens gedetailleerd en gemotiveerd bezwaar, aangetekend te verzenden, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
 4. Zowel de cliënt als de VOF VAN HOVE & VERVAECK ADVOCATEN kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat de reeds verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
 5. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de Vrederechter van het kanton Mechelen bevoegd zijn, dit onverminderd de mogelijkheid om – bij wederzijds akkoord op het ogenblik zelf te geven – de zaak in arbitrage voor te leggen aan de taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten te Mechelen of bij de Gemengde Commissie Rechtsbijstand.

 

Download onze algemene voorwaarden.

© 2017-2018 Advocatenassociatie Van Hove & Vervaeck
Privacy policy

Proudly created by NoviTech