______________________

WETTELIJKE
INFORMATIE

______________________

WETTELIJKE
INFORMATIE

______________________

I. Dienstenwet

 

Informatie verstrekt in het kader van de dienstenwet:

 1. U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van de VOF ADVOCATENASSOCIATIE VAN HOVE & VERVAECK. U kan bij ons kantoor terecht voor onder meer:
 • bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen
 • juridisch advies
 • bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België, en voor de buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten
 • bijstand en vertegenwoordiging voor bestuurlijke instanties waar de wet zulks toelaat alsook voor bestuurlijke rechtscolleges
 1. VOF ADVOCATENASSOCIATIE VAN HOVE & VERVAECK is gevestigd te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 30, bus 0011, KBO nr. 710.539. De algemene voorwaarden van VOF ADVOCATENASSOCIATIE VAN HOVE & VERVAECK alsook onze tarieven kan u op onze website terugvinden.
 2. Voor bijkomende informatie of voor eventuele klachten kan u bij ons terecht via:
 • POST
  Rijmenamseweg 30 bus 0011
  2820 BONHEIDEN
 • FAX
  015/46.03.19
 • TELEFOON
  015/46.03.20
 • E-MAIL
  info@vh-v.be
 1. Beroepsaansprakelijkheid
  De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat behorende tot de VOF ADVOCATENASSOCIATIE VAN HOVE & VERVAECK blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de advocaten van de VOF ADVOCATENASSOCIATIE VAN HOVE & VERVAECK onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

Deze verzekeringspolis, waarvan NV AMLIN EUROPE, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, de leidende verzekeraar is, verleent iedere advocaat van VOF ADVOCATENASSOCIATIE VAN HOVE & VERVAECK een minimumdekking van 1.250.000 EUR per schadegeval.

Deze dekking is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die VOF ADVOCATENASSOCIATIE VAN HOVE & VERVAECK of hun advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een beperkt aantal uitzonderingen zoals voorzien in de verzekeringspolis.

Geen van de advocaten van het VOF ADVOCATENASSOCIATIE VAN HOVE & VERVAECK maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de Vrederechter te Mechelen bevoegd.

Alle advocaten van de VOF ADVOCATENASSOCIATIE VAN HOVE & VERVAECK zijn bovendien voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het ‘reglement met betrekking tot de taxatiecommissie van balie Mechelen van 1 juli 2010‘, waaromtrent u meer informatie kan vinden op de website http://www.baliemechelen.be/balie/erelonen/taxatiecommissie.

 

II. Identificatie- & meldingsplicht

 

Sinds 2 februari 2004 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme).

Deze wetgeving heeft voor gevolg dat de advocaat ertoe gehouden is zijn cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren, zoals een kopie van de identiteitskaart.

Tijdens de hele duur van de samenwerking wordt de advocaat eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie moet worden opgevraagd.

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding.

Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet verder meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken. Mocht u in dit verband vragen hebben, dan kan u deze stellen per e-mail info@vh-v.be.

Download de wettelijke informatie.

© 2017-2020 Advocatenassociatie Van Hove & Vervaeck
Privacy policy
Cookie policy

Proudly created by NoviTech